• English
  • فارسی

نظارت

 

زیر شاخه هاي فعاليتي مهندسين مشاور پويا طرح پارس در بخش نظارت کارگاهی و عالیه

 

-  خدمات نظارت فنی کارگاهی

- خدمات تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران

خدمات مهندسی شامل بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات

- خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار

-  خدمات مربوط به تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی

-  خدمات مربوط به تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی و فرم ها و مدارک مربوط به آزمایش ها، بازدید های دوره ای کار و صدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، صورت کارکردها و دستور کار

-  خدمات ارجاع کار شامل خدمات تحویل موقت و خدمات کنترل کیفیت

-  خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها

 

-  خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی (دوره تضمین) و تحویل قطعی

 خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی ( دوره تضمین ) و تحویل قطعی