• English
  • فارسی

اندازه گیری میدانی

 

 زیر شاخه هاي فعالیتی مهندسین مشاور پویا طرح پارس در بخش اندازه گیری میدانی

 

-    تهیه شرح خدمات عملیات هیدروگرافی و طراحی خطوط برداشت، انجام عملیات برداشت میدانی هیدروگرافی، انجام تحلیل های مورد نیاز و تهیه نقشه های خروجی هیدروگرافی

-    تهیه شرح خدمات برداشت پارامترهای هواشناسی از قبیل سرعت و جهت باد، دما و فشار هوا و سایر موارد مورد نیاز در پروژه ها،ارائه خدمات برداشت میدانی این پارامترها، کنترل مضاعف اطلاعات برداشت شده با داداه های مدل سازی جهانی، تحلیل و بررسی پارامترهای اندازه گیری شده و ...

-    تهیه شرح خدمات برداشت پارامترهای موج، جریان و  تراز آب  و ارائه خدمات برداشت میدانی این پارامترها، تحلیل و بررسی پارامترهای اندازه گیری شده، ارائه گلموج و گلجریان و سری زمانی مقادیر اندازه گیری شده و ...

-    تهیه شرح خدمات برداشت پارامترهای رسوبی شامل نمونه های رسوب سطحی بستر، مغزه گیری از بستر دریا، رسوبات معلق در آب، ارائه خدمات برداشت میدانی این پارامترها و تحلیل و بررسی پارامترهای اندازه گیری شده، تهیه نقشه های دوبعدی رسوبات سطحی در منطقه و ...

-   تهیه شرح خدمات برداشت پارامترهای فیزیکی آب شامل دما و شوری آب و ارائه خدمات اندازه گیری آنها، تحلیل و بررسی اطلاعات اندازه گیری شده، تهیه نقشه های دوبعدی و سه بعدی تغییرات دما و شوری و ...