• English
  • فارسی

نرم افزار هاي مديريت و كنترل پروژه

براي كنترل و مديريت پروژه ها از دو نرم افزار:

Microsoft Project Manager

Primavera

استفاده مي شود. هر دو برنامه فوق از مفهوم روش مسير بحراني (CPM) براي مديريت پروژ ه ها استفاده مي كنند و توانايي نمايش فعاليت هاي پروژه را به صورت نمودار ميله اي ( Grant Chart ) و يا نمودار پرت ( Pert Chart ) دارا مي باشند. از نرم افزار Primavera بيشتر براي پروژه هاي مربوط به صنايع نفت و پتروشيمي استفاده مي شود.

توانايي هاي اين برنامه ها در كنترل و مديريت پروژه عبارتند از:

پيدا كردن مسير و فعاليت هاي بحراني پروژه

محاسبه فرجه هاي آزاد هر فعاليت

امكان به روز كردن برنامه زمانبندي بر اساس ميزان فعاليت هاي انجام شده

امكان تغيير دادن برنامه زمانبندي براي تسريع در به پايان رساندن پروژه

تعديل و برنامه ريزي براي استفاده از منابع مالي و ساير منابع مورد احتياج پروژه در طول انجام آن

در نظر گرفتن محدوديت منابع متفاوت در برنامه ريزي براي انجام پروژه

 

Tools Category: