• English
  • فارسی

نرم افزار UDEC

نرم افزار جهت مدل سازی وآنالیز عددی پیشرفته سیستمهای ژئوتکنیکی خاک ، سنگ و سازه های نگهدارنده بصورت دو بعدی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی استفاده می گردد. با توجه به ویژگی خاص این نرم افزار
می توان از آن جهت مدل سازی سیستم های غیر پیوسته مانند سنگهای درزه دار استفاده نمود.

 

        

Tools Category: